ホーム - 論文・研究予算情報 - 論文紹介

論文紹介 生物顕微鏡・バイオ関連製品に関する論文情報をご覧いただけます。

open access

 • 1月

 • 2月

 • 3月

 • 4月

 • 5月

 • 6月

 • 7月

 • 8月

 • 9月

 • 10月

 • 11月

 • 12月

2月

ジャーナル

Cancer Research

February 3, 2015

著者

Akihisa Sakamoto, Shinjiro Hino, Katsuya Nagaoka, Kotaro Anan, Ryuta Takase, Haruka Matsumori, Hidenori Ojima, Yae Kanai, Kazunori Arita, and Mitsuyoshi Nakao.

題名

Lysine demethylase LSD1 coordinates glycolytic and mitochondrial metabolism in hepatocellular carcinoma cells.

掲載誌

OA

Cancer Res. 2015 Feb 3. pii: canres.1560.2014.

関連製品

倒立型リサーチ顕微鏡 IX73

1月

ジャーナル

Nature Communications

January 30, 2015

著者

Yi Yan, Osamu Tsukamoto, Atsushi Nakano, Hisakazu Kato, Hidetaka Kioka, Noriaki Ito, Shuichiro Higo, Satoru Yamazaki, Yasunori Shintani, Ken Matsuoka, Yulin Liao, Hiroshi Asanuma, Masanori Asakura, Kazuaki Takafuji, Tetsuo Minamino, Yoshihiro Asano, Masafumi Kitakaze & Seiji Takashima.

題名

Augmented AMPK activity inhibits cell migration by phosphorylating the novel substrate Pdlim5.

掲載誌

OA

Nat Commun. 2015 Jan 30;6:6137. doi: 10.1038/ncomms7137.

関連製品

インキュベータ蛍光顕微鏡 LCV110生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200
倒立型リサーチ顕微鏡 IX83

ジャーナル

Nature Communications

January 29, 2015

著者

Quan Li, Moe Yokoshi, Hitomi Okada, Yukio Kawahara.

題名

The cleavage pattern of TDP-43 determines its rate of clearance and cytotoxicity.

掲載誌

Nat Commun. 2015 Jan 29;6:6183. doi: 10.1038/ncomms7183.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200

ジャーナル

The Journal of Biological Chemistry

January 22, 2015

著者

Sho Aki, Kazuaki Yoshioka, Yasuo Okamoto, Noriko Takuwa, and Yoh Takuwa.

題名

Phosphatidylinositol 3-kinase Class II α-Isoform PI3K-C2α Is Required for Transforming Growth Factor β-induced Smad Signaling in Endothelial Cells.

掲載誌

OA

J Biol Chem. 2015 Jan 22. pii: jbc.M114.601484.

関連製品

システム生物顕微鏡 BX43

ジャーナル

Developmental Cell

January 22, 2015

著者

Kohei Arasaki, Hiroaki Shimizu, Hirofumi Mogari, Naoki Nishida, Naohiko Hirota, Akiko Furuno, Yoshihisa Kudo, Misuzu Baba, Norio Baba, Jinglei Cheng, Toyoshi Fujimoto, Naotada Ishihara, Carolina Ortiz-Sandoval, Lael D. Barlow, Arun Raturi, Naoshi Dohmae, Yuichi Wakana, Hiroki Inoue, Katsuko Tani, Joel B. Dacks, Thomas Simmen, Mitsuo Tagaya.

題名

A Role for the Ancient SNARE Syntaxin 17 in Regulating Mitochondrial Division.

掲載誌

Dev Cell. 2015 Jan 21. pii: S1534-5807(14)00808-9. doi: 10.1016/j.devcel.2014.12.011.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200

ジャーナル

Cell Death & Disease

January 22, 2015

著者

F Ishikawa, K Ushida, K Mori and M Shibanuma.

題名

Loss of anchorage primarily induces non-apoptotic cell death in a human mammary epithelial cell line under atypical focal adhesion kinase signaling.

掲載誌

OA

Cell Death Dis. 2015 Jan 22;6:e1619. doi: 10.1038/cddis.2014.583.

関連製品

共焦点レーザー走査型顕微鏡 FV10i-LIV

ジャーナル

Neuron

January 21, 2015

著者

Wataru Kakegawa, Nikolaos Mitakidis, Eriko Miura, Manabu Abe, Keiko Matsuda, Yukari H. Takeo, Kazuhisa Kohda, Junko Motohashi, Akiyo Takahashi, Soichi Nagao, Shin-ichi Muramatsu, Masahiko Watanabe, Kenji Sakimura, A. Radu Aricescu, Michisuke Yuzaki.

題名

Anterograde C1ql1 Signaling Is Required in Order to Determine and Maintain a Single-Winner Climbing Fiber in the Mouse Cerebellum.

掲載誌

Neuron. 2015 Jan 21;85(2):316-29. doi: 10.1016/j.neuron.2014.12.020.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200

ジャーナル

The Journal of Neuroscience

January 21, 2015

著者

Tsutomu Kamiyama, Hiroshi Kameda, Naoyuki Murabe, Satoshi Fukuda, Noboru Yoshioka, Hiroaki Mizukami, Keiya Ozawa, and Masaki Sakurai.

題名

Corticospinal Tract Development and Spinal Cord Innervation Differ between Cervical and Lumbar Targets.

掲載誌

J Neurosci. 2015 Jan 21;35(3):1181-91. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2842-13.2015.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200デュアルCCD搭載デジタルカメラ DP80
カラーデジタルカメラ DP73

ジャーナル

Development

January 21, 2015

著者

Quan Wu, Kurumi Fukuda, Michael Weinstein, Jonathan M. Graff, and Yumiko Saga.

題名

SMAD2 and p38 signaling pathways act in concert to determine XY primordial germ cell fate in mice.

掲載誌

Development. 2015 Feb 1;142(3):575-86. doi: 10.1242/dev.119446.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200

ジャーナル

Nature Communications

January 20, 2015

著者

Daichi Morimoto, Erik Walinda, Harumi Fukada, Yu-Shin Sou, Shun Kageyama, Masaru Hoshino, Takashi Fujii, Hikaru Tsuchiya, Yasushi Saeki, Kyohei Arita, Mariko Ariyoshi, Hidehito Tochio, Kazuhiro Iwai, Keiichi Namba, Masaaki Komatsu, Keiji Tanaka, Masahiro Shirakawa.

題名

The unexpected role of polyubiquitin chains in the formation of fibrillar aggregates.

掲載誌

OA

Nat Commun. 2015 Jan 20;6:6116. doi: 10.1038/ncomms7116.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200

ジャーナル

Journal of Cell Science

January 20, 2015

著者

Atsuko Ohoka, Mihoko Kajita, Junichi Ikenouchi, Yuta Yako, Sho Kitamoto, Shunsuke Kon, Masaya Ikegawa, Takashi Shimada, Susumu Ishikawa, and Yasuyuki Fujita.

題名

EPLIN is a crucial regulator for extrusion of RasV12-transformed cells.

掲載誌

J Cell Sci. 2015 Jan 20. pii: jcs.163113.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200

ジャーナル

PNAS

January 20, 2015

著者

Takaharu Hayashi, Yoshihiro Asano, Yasunori Shintani, Hiroshi Aoyama, Hidetaka Kioka, Osamu Tsukamoto, Masahide Hikita, Kyoko Shinzawa-Itoh, Kazuaki Takafuji, Shuichiro Higo, Hisakazu Kato, Satoru Yamazaki, Ken Matsuoka, Atsushi Nakano, Hiroshi Asanuma, Masanori Asakura, Tetsuo Minamino, Yu-ichi Goto, Takashi Ogura, Masafumi Kitakaze, Issei Komuro, Yasushi Sakata, Tomitake Tsukihara, Shinya Yoshikawa, and Seiji Takashima.

題名

Higd1a is a positive regulator of cytochrome c oxidase.

掲載誌

OA

Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Feb 3;112(5):1553-8. doi: 10.1073/pnas.1419767112. Epub 2015 Jan 20.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200倒立型リサーチ顕微鏡 IX83

ジャーナル

Journal of Cell Science

January 20, 2015

著者

Masaki Inoue, Haruhiko Kamada, Yasuhiro Abe, Kazuma Higashisaka, Kazuya Nagano, Yohei Mukai, Yasuo Yoshioka, Yasuo Tsutsumi, and Shin-ichi Tsunoda.

題名

Aminopeptidase P3 (APP3), a novel member of the TNF/TNFR2 signaling complex, induces phosphorylation of JNK.

掲載誌

J Cell Sci. 2015 Jan 20. pii: jcs.149385.

関連製品

倒立型リサーチ顕微鏡 IX83

ジャーナル

Nature Communications

January 19, 2015

著者

Chika Takahashi, Morioh Kusakabe, Toshiyasu Suzuki, Koichi Miyatake, Eisuke Nishida.

題名

mab21-l3 regulates cell fate specification of multiciliate cells and ionocytes.

掲載誌

Nat Commun. 2015 Jan 19;6:6017. doi: 10.1038/ncomms7017.

関連製品

リサーチ向け実体顕微鏡 SZX16

ジャーナル

The EMBO Journal

January 16, 2015

著者

Shoken Lee, Yasunori Uchida, Jiao Wang, Tatsuyuki Matsudaira, Takatoshi Nakagawa, Takuma Kishimoto, Kojiro Mukai, Takehiko Inaba, Toshihide Kobayashi, Robert S Molday, Tomohiko Taguchi, Hiroyuki Arai.

題名

Transport through recycling endosomes requires EHD1 recruitment by a phosphatidylserine translocase.

掲載誌

OA

EMBO J. 2015 Jan 16. pii: e201489703.

関連製品

倒立型リサーチ顕微鏡 IX83

ジャーナル

EMBO Molecular Medicine

January 15, 2015

著者

Yasuhiko Kizuka, Shinobu Kitazume, Reiko Fujinawa, Takashi Saito, Nobuhisa Iwata, Takaomi C. Saido, Miyako Nakano,Yoshiki Yamaguchi, Yasuhiro Hashimoto, Matthias Staufenbiel, Hiroyuki Hatsuta, Shigeo Murayama, Hiroshi Manya, Tamao Endo, Naoyuki Taniguchi.

題名

An aberrant sugar modification of BACE1 blocks its lysosomal targeting in Alzheimer's disease.

掲載誌

OA

EMBO Mol Med. 2015 Jan 15;7(2):175-89. doi: 10.15252/emmm.201404438.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200

ジャーナル

The Journal of Neuroscience

January 14, 2015

著者

Shinichiro Tsutsumi, Maya Yamazaki, Taisuke Miyazaki, Masahiko Watanabe, Kenji Sakimura, Masanobu Kano, and Kazuo Kitamura.

題名

Structure-Function Relationships between Aldolase C/Zebrin II Expression and Complex Spike Synchrony in the Cerebellum.

掲載誌

J Neurosci. 2015 Jan 14;35(2):843-52. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2170-14.2015.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200

ジャーナル

Developmental Cell

January 12, 2015

著者

Yuki Wakayama, Shigetomo Fukuhara, Koji Ando, Michiyuki Matsuda, Naoki Mochizuki.

題名

Cdc42 Mediates Bmp-Induced Sprouting Angiogenesis through Fmnl3-Driven Assembly of Endothelial Filopodia in Zebrafish.

掲載誌

Dev Cell. 2015 Jan 12;32(1):109-22. doi: 10.1016/j.devcel.2014.11.024.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200リサーチ向け実体顕微鏡 SZX16

ジャーナル

The Journal of Cell Biology

January 12, 2015

著者

Seiichi Uchimura, Takashi Fujii, Hiroko Takazaki, Rie Ayukawa, Yosuke Nishikawa, Itsushi Minoura, You Hachikubo, Genji Kurisu, Kazuo Sutoh, Takahide Kon, Keiichi Namba, and Etsuko Muto.

題名

A flipped ion pair at the dynein-microtubule interface is critical for dynein motility and ATPase activation.

掲載誌

J Cell Biol. 2015 Jan 19;208(2):211-22. doi: 10.1083/jcb.201407039. Epub 2015 Jan 12.

関連製品

システム顕微鏡 BX53

ジャーナル

Nature Communications

January 9, 2015

著者

Hidehisa Takahashi, Ichigaku Takigawa, Masashi Watanabe, Delnur Anwar, Mio Shibata, Chieri Tomomori-Sato, Shigeo Sato, Amol Ranjan, Chris W. Seidel, Tadasuke Tsukiyama, Wataru Mizushima, Masayasu Hayashi, Yasuyuki Ohkawa, Joan W. Conaway, Ronald C. Conaway & Shigetsugu Hatakeyama.

題名

MED26 regulates the transcription of snRNA genes through the recruitment of little elongation complex.

掲載誌

Nat Commun. 2015 Jan 9;6:5941. doi: 10.1038/ncomms6941.

関連製品

システム顕微鏡 BX53デュアルCCD搭載デジタルカメラ DP80カラーデジタルカメラ DP73

ジャーナル

Cell Death and Differentiation

January 9, 2015

著者

T Sato, M Ishikawa, M Mochizuki, M Ohta, M Ohkura, J Nakai, N Takamatsu and K Yoshioka.

題名

JSAP1/JIP3 and JLP regulate kinesin-1-dependent axonal transport to prevent neuronal degeneration.

掲載誌

Cell Death Differ. 2015 Jan 9. doi: 10.1038/cdd.2014.207.

関連製品

リサーチ向け実体顕微鏡 SZX10

ジャーナル

The Journal of Neuroscience

January 7, 2015

著者

Yumi Murata, Noriyuki Higo, Takuya Hayashi, Yukio Nishimura, Yoko Sugiyama, Takao Oishi, Hideo Tsukada, Tadashi Isa, and Hirotaka Onoe.

題名

Temporal Plasticity Involved in Recovery from Manual Dexterity Deficit after Motor Cortex Lesion in Macaque Monkeys.

掲載誌

OA

J Neurosci. 2015 Jan 7;35(1):84-95. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1737-14.2015.

関連製品

インテリジェント顕微鏡 BX63

ジャーナル

Development

January 6, 2015

著者

Takeru Kashiwada, Shigetomo Fukuhara, Kenta Terai, Toru Tanaka, Yuki Wakayama, Koji Ando, Hiroyuki Nakajima, Hajime Fukui, Shinya Yuge, Yoshinobu Saito, Akihiko Gemma, and Naoki Mochizuki.

題名

β-catenin-dependent transcription is central to Bmp-mediated formation of venous vessels.

掲載誌

Development. 2015 Feb 1;142(3):497-509. doi: 10.1242/dev.115576. Epub 2015 Jan 6.

関連製品

生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡 FV1200